Privacy verklaring

Andersz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Andersz B.V.
Pettelaarpark 84
5216 PP  ‘s-Hertogenbosch
06–55400050

Privacyreglement Andersz BV

Algemeen

Andersz BV (hierna te noemen Andersz) is ermee bekend dat de door onze opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens moeten worden behandeld met inachtneming van wat in deze Wet en de SUWI-wet is bepaald.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

  1. Geregistreerde: een natuurlijk persoon ten aanzien waarvan gegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie.
  2. Registratie: de persoonsregistratie van werkzoekenden.
  3. Houder: Andersz of een van de onderaannemers.


Artikel 2. Doel van de registratie

De registratie heeft tot doel het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

  1. De bevordering van de wederinpassing van werkzoekenden in het arbeidsproces;
  2. Een doelmatige informatieverstrekking aan de opdrachtgevers en aan cliënten.
  3. De gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen.


Artikel 3. Geheimhoudingsplicht

De door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze gegevens worden behandeld met inachtneming van wat in deze wet en de SUWI-wet is bepaald.

De informatie van de geregistreerde is vertrouwelijk, wat betekent dat houder en alle medewerkers op zich inclusief de ingehuurde capaciteit, een geheimhoudingsplicht hebben en dat deze zal worden nageleefd. Houder zal alle informatie over klanten die de opdrachtgever overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houden en zij zal zorg dragen dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.


Artikel 4. Verkrijgen van de gegevens

De gegevens worden mondeling verkregen van de geregistreerde en uitsluitend schriftelijk van de opdrachtgever, opleidingsinstituten en derden die in opdracht worden ingeschakeld ten behoeve van de dienstverlening.


Artikel 5. Bewaartermijn gegevens

5 jaar na beëindiging van het traject van een cliënt worden alle worden alle tot de persoon van de geregistreerde te herleiden gegevens, data en/of resultaten verwijderd.

Behoudens die gegevens die in verband met wettelijke en/of fiscale eisen langer bewaard dienen te worden (7 tot 10 jaar). Indien in het contract met de opdrachtgever staat dat na beëindiging van het traject de informatie overhandigd wordt aan de opdrachtgever, alleen dan is die regel van toepassing.


Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen de organisatie

Gegevens uit de registratie kunnen binnen de organisatie van de houder uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van de organisatie, voor zover door de houder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit, en de gegevens in overeenstemming is met het doel van de registratie zoals gesteld in artikel 2.


Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

Beperkte persoonsgegevens uit de registratie kunnen, buiten de organisatie van de houder, uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers van de ingehuurde organisaties, voor zover door de houder is bepaald dat dit uit hun functie voortvloeit, en de gegevens in overeenstemming is met het doel van de registratie zoals gesteld in artikel 2.

Contactgegevens worden doorgegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau inzake het meten van de tevredenheid. Dit onderzoeksbureau is gecertificeerd en voldoet daarmee ook aan de Wet op de Privacy.
Artikel 8. Inzagerecht

De geregistreerde heeft recht op kostenloze en directe kennisneming van de over hem in de persoonsregistratie opgenomen gegevens.

 

Artikel 9. Toegang tot de registratie

Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben slechts, binnen het kader van hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de vestigingen die door de houder aangewezen zijn om de gegevens in te voeren en te raadplegen.


Artikel 10. Organisatie en beheer

De houder treft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens, zodat de registratie is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen en verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens evenals tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

De houder ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens blijft gelden.

Klachten over het privacyreglement kunnen kenbaar gemaakt worden via onze klachtenprocedure.

 

06 - 55 400 050